fbpx

Verslag NRD-bijeenkomst

Windpark De Lutte
20 april 2023 in De Lutte

Op 20 april jl. vond een informatiebijeenkomst plaats in Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Windpark De Lutte. De NRD is een plan van aanpak voor de op te stellen Milieueffectrapportage (MER). De bijeenkomst was georganiseerd door initiatiefnemer Prowind.
Na een kort welkomstwoord door Rolf Koster, projectleider van Prowind, gingen de aanwezigen in gesprek met experts van Bosch & Van Rijn en Witteveen + Bos over onder andere geluid, slagschaduw en ecologie. Bij de bijeenkomst waren daarnaast vertegenwoordigers aanwezig van de Provincie Overijssel, gemeente Losser, Natuur en Milieu Overijssel en Prowind om informatie te geven over het project, lokaal eigendom en de planning en het proces van het project.

Gedurende de avond stelden zo’n 40 aanwezigen vragen en deelden ze hun zorgen over Windpark De Lutte. De vragen die tijdens de NRD-bijeenkomst zijn gesteld, staan in de Q&A van de NRD-bijeenkomst op de website www.windparkdelutte. De posters die tijdens de NRD-bijeenkomst te zien waren met informatie over onder andere geluid, slagschaduw, ecologie, lokaal eigendom en het project kunt u hier ook vinden.

De volledige Q&A over Windpark De Lutte kunt u hier vinden.

Onderzoeken naar effecten windpark
De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) van Windpark De Lutte is een plan van aanpak voor de op te stellen Milieueffectrapportage. Hierin wordt onder andere beschreven:
– op welke wijze de MER wordt opgesteld
– aan welke milieuaspecten deze wordt getoetst (bijvoorbeeld geluid, slagschaduw, veiligheid)
– hoe de beoordeling van de milieuaspecten plaatsvindt
– welke alternatieven er worden afgewogen

Er worden in een NRD nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt. De MER is bedoeld om verschillende varianten af te wegen op basis van de zowel positieve als negatieve te verwachten effecten, om zo tot een afgewogen voorkeur te komen.
De resultaten van deze onderzoeken worden in het najaar van 2023 opgenomen in de Milieueffectrapportage (MER) van Windpark De Lutte. De MER wordt als bijlage toegevoegd aan het projectbesluit en de vergunningaanvragen. De resultaten van deze onderzoeken worden in het najaar van 2023 gepubliceerd.

Hoe kunt u reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau?
De concept-NRD wordt ter inzage gelegd bij de Provincie Overijssel zodra Gedeputeerde Staten hierover een besluit genomen heeft. Hierover komt informatie in het provinciaal blad en in de huis aan huis bladen van de gemeente Losser. Tijdens de ter inzagelegging kunt u bij de Provincie zienswijzen indienen over bijvoorbeeld extra onderwerpen die onderzocht kunnen worden. Op de website vindt u informatie over het indienen van een zienswijze. De concept-NRD komt ook op www.windparkdelutte.nl te staan.

Wilt u meer informatie over Windpark De Lutte?
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.windparkdelutte.nl of een e-mail sturen naar info@windparkdelutte.nl