fbpx

Gedeputeerde Staten stemmen in met Nota van Antwoord en wijzigingen in Participatieplan en NRD van Windpark de Lutte 

 Gedeputeerde Staten hebben op 14 november 2023 ingestemd met de Nota van Antwoord en de wijzigingen in het Participatieplan en de NRD. De indieners van de zienswijzen en de reacties worden hierover afzonderlijk geïnformeerd. Er kunnen geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend tegen dit besluit. (Die deutsche Version dieses Textes können Sie hier einsehen).

Terinzagelegging

Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten op 23 mei 2023 om het concept participatieplan en de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windpark de Lutte gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen. Daarnaast is de commissie m.e.r. om advies gevraagd over beide documenten. Tijdens deze periode, zijn er zienswijzen en reacties ingediend. Deze zijn beantwoord in een Nota van Antwoord en samen met het advies van de commissie m.e.r. heeft dit geleid tot wijzigingen in het participatieplan en de NRD.

Opstellen Milieueffectrapportage en voorbereiden aanvragen voor besluiten

Initiatiefnemer Prowind B.V. gaat nu aan de slag met het uitvoeren van diverse onderzoeken, het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en het verder uitwerken van het plan voor het Windpark De Lutte .

Het MER is een rapport dat de milieueffecten van het project in beeld brengt. Hierdoor zijn de milieueffecten (en mogelijke maatregelen om negatieve effecten tegen te gaan of te beperken) in beeld voordat er een besluit wordt genomen over het project. Op basis van het MER en het plan voor het Windpark de Lutte wordt een concept projectbesluit en vergunningaanvragen door Prowind voorbereid. Naar verwachting worden deze documenten in het voorjaar van 2024 ingediend bij de provincie Overijssel.

Projectbesluit

Een projectbesluit is een vergunning voor de ruimtelijke ordening die de provincie kan verlenen aan een initiatiefnemer om een project uit te kunnen voeren. Naast een projectbesluit zijn er ook nog andere vergunningen nodig, zoals een omgevingsvergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, milieu, aanleggen van kabels en leidingen, natuur, water, ontgrondingen en dergelijke.

Participatieproces en lokaal eigendom

Parallel aan de uitvoering van de onderzoeken en het MER vindt een participatieproces plaats. In het participatieplan van Windpark de Lutte is beschreven waarover en hoe omwonenden en belanghebbenden mee kunnen denken over het project. Een belangrijkste stap in het participatieproces is het oprichten van een klankbordgroep. Vanuit de klankbordgroep wordt door de omgeving van het project input geleverd.

Tegelijkertijd wordt de komende tijd verder invulling gegeven aan lokaal eigendom. Dit houdt in dat de omgeving (gedeeltelijk) eigenaar kan worden van het project. Op deze manier kan de omgeving invloed uitoefenen op het project en meeprofiteren van de opbrengsten.

 

Meer informatie?

  • Over de inhoud van het project? Dan kunt u contact opnemen met Rolf Koster, projectleider van Prowind info@windparkdelutte.nl.
  • Over lokaal eigendom en de energiecoöperatie? Dan kunt u contact opnemen met Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.
  • Over de klankbordgroep? Dan kunt u contact opnemen met Anne Dannenberg

anne@kr8consultancy.nl.

  • Over de procedure rondom het projectbesluit en vergunningverlening? Dan kunt u contact opnemen met Iris Wolters van de provincie Overijsselwindparken@overijssel.nl.
  • Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@windparkdelutte.nl
  • Wil u liever een persoonlijk gesprek? U kunt dan een afspraak maken met de gewenste organisatie via de e-mailadressen hierboven.
  • Op de projectwebsite kunt u een overzicht vinden van veel gestelde vragen en antwoorden: Veel gestelde vragen – Windpark de Lutte.
  • Via Facebook blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over het project.